مهمترین تغییرات قانون شهروندی ترکیه

مهمترین تغییرات قانون شهروندی ترکیه

/
دولت ترکیه اقدام به تغییراتی در قوانین مهاجرت خود کرده است. این قوانین…
آمارهای رسمی ترکیه از افزایش خرید ملک توسط ایرانیان
تصمیم جدید دولت ترکیه برای حفظ منافع خارجی های