تلفن های ضروری ترکیه  شماره تلفن های مهم و اضطراری در ترکیه را با خود داشته باشید .

تلفن های اضطراری:

پلیس گردشگری: ۵۲۷۴۵۰۳

آمبولانس: ۱۱۲

آتشنشانی: ۱۱۰

پلیس: ۱۵۵

پلیس ترافیک: ۱۵۴

مشاور فارسی زبان اداره مهاجرت ۱۵۷ بعد شماره ۵ و بعد ۲

پلیس ساحلی: ۱۵۸  تلفن های مفید استانبول

راهنمای ترکیه: ۱۱۸۱۱

راهنمای استانبول: ۱۱۸۳۲

راهنمای تلفن: ۱۱۸۵۵

راهنمای فارسی زبان شبانه روزی

صدا: ۱۱۸۲۲